Algemene Voorwaarden Verhuur

1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke worden gesloten met Voedselbron Graauw en betrekking hebben op accommodaties welke door Voedselbron Graauw worden verhuurd. Voedselbron Graauw wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Reservering

Voedselbron Graauw neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 18 jaar en ouder. Voedselbron Graauw behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave van redenen, te weigeren. De overeenkomst tussen Voedselbron Graauw en huurder komt tot stand op het moment datVoedselbron Graauw de reserveringsbevestiging -tevens zijnde de factuur- per post of per email aan u heeft verzonden, met dien verstande dat u de bevestiging binnen 10 dagen zult ontvangen. Huurder dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan Voedselbron Graauw te worden doorgegeven. Bent u binnen 10 dagen na aanvraag van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan. Huurder zal aan Voedselbron Graauw binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel) betaling voldoen. Voedselbron Graauw is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien Voedselbron Graauw niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. Voedselbron Graauw heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde accommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven aan anderen en aan huurder kosten voor annulering in rekening te brengen. De overeenkomst betreft huur van een accommodatie voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.


3. Wijzigingen in de reservering/overeenkomst

Voedselbron Graauw is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van huurder wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Indien Voedselbron Graauw een wijziging doorvoert heeft Voedselbron Graauw het recht aan huurder wijzigingskosten in rekening te brengen, welke tenminste € 10,- per wijziging bedragen.


4. Prijzen

Huurder is aan Voedselbron Graauw de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld op de definitieve reserveringsbevestiging, verschuldigd. De prijzen en bijkomende kosten staan op de prijslijst en de website van Voedselbron Graauw, maar de prijzen op de definitieve reserveringsbevestigingen/facturen zijn bindend. Onvoorziene, aantoonbare prijsverhogingen kunnen worden doorberekend aan huurder. Alle prijzen in de prijslijst, brochures en websites zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan. Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte boekingen. Alle prijzen zijn exclusief toeristenbelasting.


5. Betaling

 • Huurder dient binnen 14 dagen na reservering een aanbetaling te voldoen volgens de reserveringsbevestiging/factuur. Het restantbedrag dient 4 weken voor aankomst betaald te zijn.
 • Indien een reservering binnen 4 weken voor aankomst geschiedt, dan dient het gehele bedrag terstond te worden voldaan.
 • Huurder heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het huurbedrag, indien huurder vertrekt voor de overeengekomen vertrekdatum.
 • Voedselbron Graauw heeft het recht de reservering te laten vervallen en de accommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen, indien een betalingstermijn is verstreken en huurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 • Voedselbron Graauw heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is, met dien verstande dat huurder aansprakelijk is voor alle schade die Voedselbron Graauw als gevolg hiervan lijdt/zal lijden, indien:

  • bij de aanvang van de huurperiode de huursom (gedeeltelijk) niet is voldaan, verzuim treedt dan direct in;
  • huurder de accommodatie voortijdig verlaat;
  • huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 18:00 uur, zonder Voedselbron Graauw te hebben bericht dat de gehuurde accommodatie later tijdens de huurperiode zal worden betrokken.
 • Voedselbron Graauw heeft steeds het recht om vorderingen op huurder uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met de door huurder uit welke hoofde dan ook, betaalde bedragen.


6. Wisseldagen/verblijf

De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de reserveringsbevestiging tussen 15:00 uur en 18:00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de reserveringsbevestiging dient huurder de accommodatie voor 10:00 uur vrijgemaakt te hebben. Voedselbron Graauw houdt zich het recht voor om op de vertrekdatum vanaf 9:00 uur een eindcontrole uit te voeren verband houdende met de staat en de compleetheid van de accommodatie. Voedselbron Graauw houdt zich het recht voor om eventuele schade in rekening te brengen.


7. Huishoudelijke reglementen

 • Gasten dienen zich te houden aan de door Voedselbron Graauw vastgestelde regels. Voedselbron Graauw heeft het recht de huurder en zijn reisgenoten terstond van het terrein te (laten) verwijderen, indien de regels worden overtreden en/of aanwijzingen van het personeel niet worden opgevolgd. Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom.
 • Voedselbron Graauw behoudt zich het recht voor de huurder bij het inchecken te verzoeken een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Voedselbron Graauw is gerechtigd om huurders, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot de terrein te weigeren.
 • Voedselbron Graauw behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de terrein. Huurder zal toestaan dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud zal plaatsvinden aan het gehuurde. Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud in ter beoordeling van Voedselbron Graauw. Huurder zal eveneens toestaan dat tijdens het verblijf werkzaamheden worden uitgevoerd aan de faciliteiten van de terrein.
 • Huurder zal de accommodatie uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken
 • Huurder dient medewerkers van Voedselbron Graauw te allen tijde directe toegang tot de gehuurde accommodatie te verlenen.
 • Huurder mag de gehuurde accommodatie niet in huur en/of gebruik afstaan, noch daarop meer personen doen overnachten dan bij de reservering is opgegeven en op de reserveringsbevestiging staat vermeld. Voedselbron Graauw heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien zij constateert dat het overeengekomen aantal personen op de accommodatie is overschreden.


8. Huisdieren

Het is toegestaan uw huisdier mee te nemen in de Hofstede. Dit dient u wel bij reservering te vermelden. Voor de safaritenten is het meenemen van uw huisdier niet mogelijk. Huisdieren dienen op de accommodatie en het terrein kort te zijn aangelijnd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.


9. Overmacht

Overmacht aan de zijde van Voedselbron Graauw bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de schuld van Voedselbron Graauw, daaronder in ieder geval blokkades, brand en andere storingen en/of gebeurtenissen. Voedselbron Graauw is gerechtigd aan huurder een gelijkwaardige vervangende accommodatie ter beschikking stellen, indien de gehuurde accommodatie door overmacht en/of andere omstandigheden niet beschikbaar is. Huurder zal Voedselbron Graauw in dat geval nimmer in rechte kunnen aanspreken.


10. Aansprakelijkheid

 • Voedselbron Graauw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en verlies van of het ontstaan van schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op ons terrein.
 • Voedselbron Graauw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf op terrein niet voldoet aan verwachtingen die huurder daarvan had.
 • Voedselbron Graauw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel aan zaken op personen ten gevolge van een verblijf op het terrein van Voedselbron Graauw of ontstaan door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten.
 • Voedselbron Graauw is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiend uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
 • Voedselbron Graauw is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers.
 • De inrichting/indeling van de accommodaties kunnen verschillen.
 • Het kan zijn dat (een deel van) de faciliteiten in bepaalde weken van het jaar gesloten zijn. Om er zeker van te zijn dat alle faciliteiten tijdens uw verblijf toegankelijk zijn, bevelen we huurder aan om dit bij het reserveren na te vragen. Zo voorkomt u eventuele teleurstelling bij aankomst op het terrein.


11. Klachten

Ondanks de zorg en inspanning van Voedselbron Graauw kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Klachten dienen direct te worden gemeld bij de eigenaar. Op alle overeenkomsten tussen huurder en Voedselbron Graauw is het Nederlands recht van toepassing.


12. Annuleringsvoorwaarden

De door huurder aan Voedselbron Graauw verschuldigde vergoedingen bij annuleringen bedragen: - Bij annulering tot 62 dagen voor aankomst, 20 %(aanbetaling) van het totale huurbedrag - Bij annulering vanaf 31 tot 62 dagen voor aankomst, 75% van het totale huurbedrag - Bij annulering op de dag van aankomst tot 31 dagen voor aankomst, 100% van het totale huurbedrag.


13. Foto's en video's

Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen op de terrein bevinden, hetzij een dagbezoeker, toevallig op een foto en/of een video staat die (op) genomen werd voor afbeelding in een Voedselbron publicatie en/of weergave op een internetsite van Voedselbron Graauw, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto/video herkenbaar is.


14. Algemeen

Kennelijke druk- zetfouten binden Voedselbron Graauw niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. Daar waar in deze voorwaarden gesproken wordt over verblijf, wordt bedoeld een accommodatie.